PRIVACYVERKLARING

Met deze Privacyverklaring informeert HU!G Consultancy B.V. u over de wijze waarop binnen deze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. HU!G Consultancy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als onderdeel van de centrale administratie van HU!G Consultancy B.V. en is daarvoor verantwoordelijk.

HU!G Consultancy B.V. respecteert uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( per 25/05/2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt.

HU!G Consultancy B.V.verwerkt de persoonsgegevens die wij van u of van uw organisatie ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die wij ontvangen bij een aanmelding voor een training, in het kader van netwerkactiviteiten, dan wel als u op een andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens; naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de training waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt “LOb!” persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals aanwezigheid, deelname en resultaten voor onderstaande doelen. Voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt. “LOb!” uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden; * de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan een training of coaching * het verzorgen van de door u gekozen training of andere activiteit * om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren * om nieuwsbrieven of brochures toe te zenden * om opgevraagde inlichtingen te verstrekken en op vragen te reageren * om te voldoen aan de op “LOb!” rustende wet- en regelgeving. “LOb!”zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daar schriftelijke toestemming heeft gegeven of indien “LOb!” daartoe wettelijk is verplicht. Bewaartermijn. “LOb!” bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. “LOb!” mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. Inzage, correctie en verwijdering. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot “LOb!” richten door een e-mail te sturen aan contact@letsorganice.nl onder vermelding van uw naam en adres. “LOb!” zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. Op uw verzoek zal “LOb!” de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij er voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er dringende redenen zijn die zicht tegen verwijdering verzetten. Wijzigingen. “LOb!” kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen